دوره زبان انگلیسی

هدف اصلی تبلیغات این است که این کلمه را به زبان بیاورید که چیزی هیجان‌انگیز برای ارائه دارید. د ر این قسمت توضیح کوتاه در رابطه با این مزیت رقابتی بنویسید.

 • جمعه‌ها 09:00 تا 14:00
 • 07:00 صبح تا 17:00 بعد از ظهر
 • تبریز، خیابان امام، به سمت منصور، ساختمان سیمرغ

دوره زبان آلمانی 

هدف اصلی تبلیغات این است که این کلمه را به زبان بیاورید که چیزی هیجان‌انگیز برای ارائه دارید. در این قسمت توضیح کوتاه در رابطه با این مزیت رقابتی بنویسید.

 • جمعه‌ها 09:00 تا 14:00
 • 07:00 صبح تا 17:00 بعد از ظهر
 • تبریز، خیابان امام، به سمت منصور، ساختمان سیمرغ

دوره زبان فرانسه​ 

هدف اصلی تبلیغات این است که این کلمه را به زبان بیاورید که چیزی هیجان‌انگیز برای ارائه دارید. در این قسمت توضیح کوتاه در رابطه با این مزیت رقابتی بنویسید.

 • جمعه‌ها 09:00 تا 14:00
 • 07:00 صبح تا 17:00 بعد از ظهر
 • تبریز، خیابان امام، به سمت منصور، ساختمان سیمرغ

دوره‌های بین المللی​ 

هدف اصلی تبلیغات این است که این کلمه را به زبان بیاورید که چیزی هیجان‌انگیز برای ارائه دارید. در این قسمت توضیح کوتاه در رابطه با این مزیت رقابتی بنویسید.

 • جمعه‌ها 09:00 تا 14:00
 • 07:00 صبح تا 17:00 بعد از ظهر
 • تبریز، خیابان امام، به سمت منصور، ساختمان سیمرغ

[ برای ثبت نام و تعیین سطح می توانید کلیک کنید ]

ثبت نام