تقویم آموزشی دوره کودکان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تقویم آموزشی دوره کودکان

نام ترم شروع ترم پایان ترم
ترم تابستان 1 03/25 04/28
ترم تابستان 2 05/05 06/08
ترم پاییز 1 06/09 07/26
ترم پاییز 2 07/29 09/22
ترم زمستان 1 09/23 11/25
ترم زمستان 2 11/26 12/29