تقویم آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تقویم آموزشی دوره بزرگسالان - خانم

نام ترم شروع ترم پایان ترم
ترم تابستان 1 96/03/30 96/05/10
ترم تابستان 2 96/05/15 96/06/23
ترم پاییز 1 96/07/02 96/08/21
ترم پاییز 2 96/08/23 96/10/10
ترم زمستان 1 96/10/12 96/11/25
ترم زمستان 2 96/11/27 97/01/25

 

تقویم آموزشی دوره بزرگسالان  - آقا

نام ترم شروع ترم پایان ترم
ترم تابستان 1 96/03/31 96/05/12
ترم تابستان 2 96/05/14 96/06/22
ترم پاییز 1  96/07/01 96/08/20
ترم پاییز 2 96/08/22 96/10/09
ترم زمستان 1 96/10/11 96/11/24
ترم زمستان 2 96/11/26 97/01/24