امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به شرایط عدم امکان برگزاری کلاسهای حضوری در مراکز آموزشی  ، جهت ادامه آموزش و جلوگیری از افت تحصیلی (که در آموزش زبان خیلی مهم است) این موسسه دوره های آموزش آنلاین را طبق برنامه ترمیک زبان آموزان دایر کرده است. امید است اولیای گرامی و زبان آموزان نهایت همکاری را با عوامل اجرای و کادر فنی انجام دهند تا نهایت استفاده از این دوره هابه عمل آید.

?>