فرم ثبت نام

فرم تقاضای ثبت نام دانش آموزان


(موضوع ماده 24 آیین آموزشگاه های علمی آزاد)

آموزشگاه (نام آموزشگاه یا شعبه مورد نظرتان را بنویسید.)(*)
ورودی نامعتبر

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

شهر سکونت(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

محل صدور(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

نام دوره مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

آدرس محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن تماس(*)
ورودی نامعتبر

نشانی و شماره تماس محل کار
ورودی نامعتبر

ایمیل
ورودی نامعتبر

  

?>